Parallels for ĀVDīp zu Ca, Sū., 26, 81.2.0

Text line: virodhamāpadyanta iti dehadhātūnāṃ virodhamācaranti dūṣayantīti yāvat //
no other annotations for this line