Parallels for Ayurvedarasāyana zu AHS, Sū., 16, 4.2.4.0

Text line: saṅgrahe tu snehāśayā dadhi kṣīraṃ māṃsāsthiphaladāru ca iti //
no other annotations for this line