Parallels for ParDhSmṛti, 9.26.2

Text line: tasyānurūpaṃ mūlyaṃ vā dadyād ity abravīn manuḥ //
no other annotations for this line