Parallels for ŚBM, 3, 7, 1.28.2

Text line: aṣṭākṣarā vai gāyatrī pūrvārdho vai yajñasya gāyatrī pūrvārdhe eṣa yajñasya tasmādaṣṭāśrirbhavati //
no other annotations for this line