Parallels for ṚV, 1, 72.10.1

Text line: adhi śriyaṃ ni dadhuś cārum asmin divo yad akṣī amṛtā akṛṇvan /
no other annotations for this line