Parallels for ṚV, 3, 31.3.2

Text line: mahān garbho mahy ā jātam eṣām mahī pravṛddharyaśvasya yajñaiḥ //
no other annotations for this line