Parallels for AbhCint, 3.273.1

Text line: pūtau sphijau kaṭiprothau varāṅgaṃ tu cyutirbuliḥ /
no other annotations for this line