Parallels for ṚV, 7, 36.4.1

Text line: girā ya etā yunajaddharī ta indra priyā surathā śūra dhāyū /
no other annotations for this line