Parallels for ṚV, 9, 91.4.1

Text line: rujā dṛᄆhā cid rakṣasaḥ sadāṃsi punāna inda ūrṇuhi vi vājān /
no other annotations for this line