Parallels for ṚV, 9, 71.4.2

Text line: ā yasmin gāvaḥ suhutāda ūdhani mūrdhañchrīṇanty agriyaṃ varīmabhiḥ //
no other annotations for this line