Parallels for ṚV, 4, 51.6.2

Text line: śubhaṃ yacchubhrā uṣasaś caranti na vi jñāyante sadṛśīr ajuryāḥ //
no other annotations for this line