Parallels for AVŚ, 7, 84.1.2

Text line: viśvā amīvāḥ pramuñcan mānuṣībhiḥ śivābhir adya paripāhi no gayam //
no other annotations for this line