Parallels for AVŚ, 5, 26.1.1

Text line: yajūṃṣi yajñe samidhaḥ svāhāgniḥ pravidvān iha vo yunaktu //
no other annotations for this line