Parallels for AVŚ, 5, 6.10.1

Text line: yo 'smāṃś cakṣuṣā manasā cittyākūtyā ca yo aghāyur abhidāsāt /
no other annotations for this line