Parallels for AVŚ, 1, 9.2.1

Text line: asya devāḥ pradiśi jyotir astu sūryo agnir uta vā hiraṇyam /
no other annotations for this line