Parallels for AVŚ, 5, 12.2.1

Text line: tanūnapāt patha ṛtasya yānān madhvā samañjant svadayā sujihva /
no other annotations for this line