Parallels for ASāh, 1.7.1

Text line: atha khalvāyuṣmān śāriputra āyuṣmate subhūtaye sādhukāramadāt sādhu sādhvāyuṣman subhūte /
no other annotations for this line