Parallels for ASāh, 1.16.5

Text line: atha khalu bhagavān āyuṣmate subhūtaye sādhukāramadāt sādhu sādhu subhūte /
no other annotations for this line