Parallels for AB, 4, 27.10.0

Text line: tato vai dyāvāpṛthivī abhavatāṃ na dyāvāntarikṣān nāntarikṣād bhūmiḥ //
no other annotations for this line