Parallels for AVŚ, 14, 2.62.1

Text line: yat te prajāyāṃ paśuṣu yad vā gṛheṣu niṣṭhitam aghakṛdbhir aghaṃ kṛtam /
no other annotations for this line