Parallels for AVŚ, 14, 2.74.2

Text line: tāṃ vahantv agatasyānu panthāṃ virāḍ iyaṃ suprajā atyajaiṣīt //
no other annotations for this line