Parallels for AVŚ, 15, 10.1.0

Text line: tad yasyaivaṃ vidvān vrātyo rājño 'tithir gṛhān āgacchet //
no other annotations for this line