Parallels for AVŚ, 15, 12.1.0

Text line: tad yasyaivaṃ vidvān vrātya uddhṛteṣv agniṣv adhiśrite 'gnihotre 'tithir gṛhān āgacchet //
no other annotations for this line