Parallels for Su, Śār., 6.43.1

Text line: marmāṇyadhiṣṭhāya hi ye vikārā mūrchanti kāye vividhā narāṇām /
no other annotations for this line