Parallels for AVP, 1, 13.2.2

Text line: ūrjam asmai dyāvāpṛthivī adhātāṃ viśve devā maruta ūrjam āpaḥ //
no other annotations for this line