Parallels for JB, 1, 40.5.0

Text line: atha yaṃ tṛtīyaṃ sruvam unnayati tad vā iṣṭipaśubandhānāṃ rūpam //
no other annotations for this line