Parallels for AB, 5, 21.3.0

Text line: ā satyo yātu maghavāṁ ṛjīṣīti sūktaṃ satyavan navame 'hani navamasyāhno rūpam //
no other annotations for this line