Parallels for AB, 5, 27.2.0

Text line: yasmād bhīṣā niṣīdasi tato no abhayaṃ kṛdhi paśūn naḥ sarvān gopāya namo rudrāya mīᄆhuṣa iti //
no other annotations for this line