Parallels for LalVis, 14.16.1

Text line: naitasya deva kuladharma na rāṣṭradharmaḥ sarve jagasya jara yauvanu dharṣayāti /
no other annotations for this line