Parallels for JB, 1, 145.5.0

Text line: te bṛhadrathantare abrūtāṃ ye nāv ime priye tanvau tābhyāṃ vivahāvahā iti //
no other annotations for this line