Parallels for MS, 2, 1, 8.25.0

Text line: yathā vatsa ūdhar abhyāyacchati vatsaṃ vā gaur evam enaṃ sajātā abhyāyacchanti //
no other annotations for this line