Parallels for ṚVKh, 3, 9.1.2

Text line: pra śūra āpaḥ sanitā dhanānīndra tāni te purukṛt sahāṃsi /
no other annotations for this line