Parallels for ṚVKh, 4, 8.6.2

Text line: mahyaṃ medhāṃ vada mahyaṃ śriyaṃ vada medhāvī bhūyāsam ajirācariṣṇuḥ //
no other annotations for this line