Parallels for MS, 1, 6, 9.37.0

Text line: tad yathemā asyāṃ vīrudho rūḍhā evam asmin paśavo rohanti ya evaṃ vidvān rohiṇyām agnim ādhatte //
no other annotations for this line