Parallels for MS, 1, 6, 9.47.0

Text line: yā uttamā āstāṃ tau yamaśvā abhavatāṃ ye 'dhare ta ūrṇāvābhayaḥ //
no other annotations for this line