Parallels for JB, 1, 353.1.0

Text line: yadi dhruvaḥ pravarteta saṃlikhya nyubjya yacchuddhaṃ tenābhyutpūrayet //
no other annotations for this line