Parallels for ĀśvŚS, 9, 1.9.0

Text line: ye bhūyāṃsas tryahād ahīnāḥ sahasraṃ teṣāṃ tryahe prasaṃkhyāyānvahaṃ tataḥ sahasrāṇi //
no other annotations for this line