Parallels for TS, 1, 8, 7.19.1

Text line: devasya tvā savituḥ prasave 'śvinor bāhubhyām pūṣṇo hastābhyāṃ rakṣaso vadhaṃ juhomi //
no other annotations for this line