Parallels for GB, 2, 2, 23.8.0

Text line: yady u vai svayaṃ vai dṛṣṭaṃ bhavati na bahūnāṃ janānām eṣa śraddadhāti //
no other annotations for this line