Parallels for KauṣB, 7, 11.13.0

Text line: asurā vā asyāṃ diśi devānt samarundhan yeyaṃ prācy udīcī //
no other annotations for this line