Parallels for SDhPS, 2.164.1

Text line: ye cāpi dhātūna karonti pūjāṃ jināna teṣāṃ parinirvṛtānām /
no other annotations for this line