Parallels for SDhPS, 2.179.1

Text line: sarve ca te buddha abhūṣi loke kṛtvāna tāṃ bahuvidhadhātupūjām /
no other annotations for this line