Parallels for SDhPS, 6.2.2

Text line: gurukāraṃ mānanāṃ pūjanām arcanām apacāyanāṃ kariṣyati /
no other annotations for this line