Parallels for SDhPS, 6.20.2

Text line: vaipulyasūtrāntadharāṇa tāyināṃ bahū bhaviṣyanti sahasra neke //
no other annotations for this line