Parallels for SDhPS, 6.67.2

Text line: stūpāṃśca kārāpayi nirvṛtānāṃ puṣpehi gandhehi ca pūjayiṣyati //
no other annotations for this line