Parallels for VSM, 4.2.4

Text line: dīkṣātapasos tanūr asi tāṃ tvā śivāṃ śagmāṃ paridadhe bhadraṃ varṇaṃ puṣyan //
no other annotations for this line