Parallels for VSM, 5.36.2

Text line: yuyodhy asmaj juhurāṇam eno bhūyiṣṭhāṃ te namauktiṃ vidhema //
no other annotations for this line