Parallels for TS, 5, 3, 2.51.1

Text line: mūrdhāsi rāḍ iti purastād upadadhāti yantrī rāḍ iti paścāt //
no other annotations for this line