Parallels for SDhPS, 2.13.1

Text line: teṣu dharmeṣu tathāgata eva pratyakṣo 'parokṣaḥ //
no other annotations for this line