Parallels for VSM, 1.28.2

Text line: yām airayaṃś candramasi svadhābhis tām u dhīrāso anudiśya yajante //
no other annotations for this line